One Planets ABC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Aerob behandling

Behandling av biologiskt avfall med tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis kompostering

Anaerob behandling

Behandling av biologiskt avfall utan tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis rötning

Avfall

Varje föremål eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med

Avfall Sverige

Svensk intresse- och branschorganisation inom avfallshantering och återvinning (tidigare RVF)

Avfallsfraktioner

Olika typer av utsorterat avfall, till exempel matavfall, returpapper och förpackningar

Avfallshantering

Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall

Avfallshierarki

Hierarki för hur avfallet ska omhändertas. Ursprungligen från EU, men gäller även i Sverige. Avfallshierarkin kallas ofta för avfallstrappan.

Avfallsminimering

Att minska mängden avfall som genereras. Högst prioriterat i avfallshierarkin.

Avfallsplan

Varje kommun har enligt miljöbalken skyldighet att som en del av Renhållningsordningen upprätta en avfallsplan för allt avfall som uppkommer i kommunen.

Avfallstrappan

Se avfallshierarki

Bala

Packa samman och eventuellt binda samman till balar, till exempel inför mellanlagring eller för att få ett lätthanterligt material

BAT

Best Available Technique, eller: Bästa möjliga teknik. Rättesnöre för vilket system som ska väljas utifrån ett miljöperspektiv med hänsyn till vad som kan anses ekonomiskt rimligt

Behandlingsanläggning

Tar hand om sorterat avfall för materialåtervinning , energiutvinning eller deponering

Biocell

Avgränsat område exempelvis på deponi där bioavfall bryts ner i en syrefri process och deponigas tas tillvara

Bioavfall

Se biologiskt avfall

Biogas

Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående av metan och koldioxid

Biologisk behandling

Återvinning av humus, näring och/eller energi ur biologiskt avfall genom rötning eller kompostering

Biologiskt avfall

Park- och trädgårdsavfall samt matavfall. Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer

Brännbart avfall

Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad

Certifierad verksamhet

Verksamhet som uppfyller en kravspecifikation, norm eller standard, och har ett certifikat, eller bevis, på detta

Deponi

Avgränsad plats där avfall som inte kan energiutvinnas eller återvinnas på annat sätt läggs för slutförvaring under kontrollerade former

Deponering

Då avfall läggs på deponi

Deponigas

Biogas som bildas i en deponi

Dioxon

Samlingsnamn för 210 klororganiska föreningar, varav 17 stycken är mycket giftiga och samlas i fettvävnad

El-avfall

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Visst elektriskt och elektroniskt avfall omfattas av producentansvar

Energiutvinning, Energiåtervinning

Då energin i avfallet utvinns genom förbränning och blir till fjärrvärme och el

EU-direktiv

Ett EU-direktiv binder medlemsstaterna att införa direktivets mål inom en viss tid, men ger inte detaljer om hur resultatet ska uppnås

EU-förordning

En förordning är en rättsakt inom EU som måste kunna användas i alla unionens medlemsländer, utan att införas i den nationella lagstiftningen

Farligt avfall

Avfall med egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller miljön, exempel på farligt avfall i hushållen är: färg, lösningsmedel, olja och el-avfall

Fastighetsnära insamling

Insamling av avfall som sker i direkt anslutning till, eller mycket nära fastigheten

Fjärrvärme

Värme som produceras i en central produktionsanläggning och därefter distribueras till konsumenterna

Flygaska

Flygaska innehåller de gifter och metaller som avfallet innehåller före förbränning, samt de ämnen som bildas under förbränning. Vid förbränning isoleras flygaskan genom rökgasrening

Fraktioner

Se avfallsfraktioner

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

FTI AB är ett samarbetsorgan bildat av producenter av förpackningar och tidningar. FTI AB har i uppgift att samordna insamling av förpackningar och tidningar

Förorening

Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat ämne eller system att användbarheten förändrats i oönskad riktning, till exempel närsalter, svaveldioxid, tungmetaller

Grovavfall

Hushållsavfall som är så tungt eller stort att det inte är får plats i soppåsen, till exempel möbler, cyklar, stekpannor och skidor

Hushållsavfall

Avfall som kommer från hushåll och ”där med jämförligt avfall från annan verksamhet”, till exempel: personalmatsalar, restauranger och toaletter

Icke brännbart avfall

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten och metall

Industriavfall

Avfall som uppkommer genom produktion vid industriell verksamhet

Inert avfall

Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar i kontakt med andra avfall, exempelvis sten och grus

Insamling

Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport

Kommunalt ansvar

Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunens ansvar omfattar inte utsorterat avfall med producentansvar som lämnats i avsedda insamlingssystem

Kompaktor

Fordon som används för att sönderdela och packa avfallet på en deponi

Kompost

En behållare där man lägger organiskt hushållsavfall eller trädgårdsavfall som ska brytas ner och bli jord

Kompostering

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall med hjälp av syre. Humus och näringsämnen återvinns

Källsortering

Då avfall sorteras där det uppstår, till exempel i hushållet. Sorteringen sker utifrån vad avfallet består av, vilket underlättar återvinning

Kärl och säckavfall

Hushållsavfall som läggs i kärl eller säck, omfattar inte avfall till materialåtervinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall

Lakvatten

Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller finns i avfall under deponering, mellanlagring eller transport

Liner

Material i deponi, ofta bestående av flera lager, för att samla upp lakvatten, förhindra regnvatten att tränga ner i deponin och ibland för att hindra avfallet att blåsa iväg

Lättnedbrytbart avfall

Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning

Matavfall

Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga organiskt avfall som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer

Materialåtervinning

Återvinning av ett material så att det kan användas i nya produkter

Mikroorganism

En organism som inte kan ses med det mänskliga ögat, men spelar en viktig roll i det naturliga kretsloppet

Miljöstation

Mindre anläggning för mottagning av hushållens farliga avfall, ofta placerad vid en bensinstation eller återvinningscentral

Nedlagda deponier

Gamla avslutade deponier (eller som det kallades förr i tiden: soptippar)

Organiskt avfall

Avfall som innehåller organiskt kol, till exempel matavfall, träavfall och plast.

Producent

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning. Alternativt den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl

Producentansvar

Producentens ansvar för att varor och produkter med producentansvar (förpackningar, tidningar, däck, större batterier, bilar och el-avfall) samlas in och omhändertas med en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering

PPP, ”Polluter Pays Principle”

Principen om att det är förorenaren som betalar

Renhållningsordning

Varje kommun måste ha en renhållningsordning bestående av två delar: En med föreskrifter och lokala regler för avfallshantering. En med avfallsplanen för framtida avfallshantering

Resurshushållning

Att hushålla med resurser av olika slag, till exempel energi, mark och vatten

RVF, Svenska Renhållningsverksföreningen

Svensk intresse- och branschorganisation inom avfallshantering och återvinning (numera Avfall Sverige)

Rökgasreningsrester

Samlingsnamn för en finkornig fraktion som uppstår vid rening av rökgaser. Består av pannaska, flygaska, filterkaka från slangfilter samt slam. Rökgasreningsresterna deponeras som farligt avfall

Rötning

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen och energi i form av rötgas eller biogas återvinns

Slagg, slaggrus

Material som inte bränns eller förångas vid förbränning, till exempel glas, porslin, järnskrot och stenliknande material. Slaggrus fås då större föremål samt metallrester sorterats bort och materialet siktats

Soptipp

Längre tillbaka dumpades avfall på så kallade soptippar. I dag förvaras oåtervinnbart avfall i deponier, en form av hantering som minskar snabbt i Europa

Trädgårdsavfall

Komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, omfattar inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård

Täckning

Se liner

Vitvaror

Vanligen större elektriska hushållsprodukter, typ diskmaskin, tvättmaskin och kylmöbler

Återanvändning

Användning av kasserad produkt utan föregående förädling till exempel returflaskor av glas, PET-flaskor och begagnade möbler

Återvinning

Användning, behandling eller omhändertagande av material, näringsämnen eller energi från avfall. Kan indelas i återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning

Återvinningscentral

Bemannad insamlingsplats för grovavfall till exempel metall, trä, el-avfall och vitvaror. Tar även emot avfall med producentansvar, trädgårdsavfall samt farligt avfall

Återvinningsstation

Obemannad insamlingsplats med containrar för avfall med producentansvar: förpackningar av till exempel glas, papper, plast och metall, och returpapper


Källor:

Naturvårdsverkets Författningssamling
RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen, Svensk avfallsterminologi (1998, AFR-rapport 217)
Svensk Författningssamling
1000 Terms in Solid Waste Management (1992, ISWA)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår